website design software

Mosińsko - Puszczykowskie
Kurkowe Bractwo Strzeleckie
im. dr Tadeusza A. Jakubiaka

Dnia 17 Marca 2012 roku, w pięknych komnatach Pałacu Będlewo odbyło się uroczyste, Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Mosińsko-Puszczykowskiego KBS.
Sprawozdanie Zarządu za rok 2011 przedstawił osobiście Brat Prezes Stanisław Rembowski. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Brat Jan Piecek odczytał protokół z prac Komisji.

W wyniku głosowania jednomyślnie przyjęto absolutorium dla Zarządu.

Wybory nowego składu: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego przebiegły
sprawnie w prawdziwie brackiej atmosferze.

W wyniku głosowania funkcje w nowym Zarządzie przypadły:

      Prezes – Józef Zawadzki
      Zastępca Prezesa – Zenon Mańkowski
      Kasjer – Sławomir Malecha
      Kwatermistrz – Mieczysław Pieszyk
      Strzelmistrz – Artur Ceglarek
      Pisarz – Mikołaj Popławski
      Członek – Jerzy Boruczkowski

W wyniku głosowania funkcje w nowej Komisji Rewizyjnej przypadły:

      Przewodniczący –Jan Piecek
      Sekretarz – Bernard Frąckowiak
      Członek  – Zbigniew Krawczyk
       

W wyniku głosowania funkcje w nowym Sądzie Koleżeńskim przypadły:

      Przewodniczący – Stanisław Rembowski
      Członek I – Stanisław Maciejewski
      Członek II – Wojciech Maciejewski

       

W dowód uznania  ogromnego wkładu pracy i poświęcenia jakim wykazał się
Prezes Stanisław Rembowski na rzecz naszego Bractwa od momentu jego reaktywacji
w 1997 roku przez kolejnych 15 lat, w imieniu wszystkich zebranych, brat Jan Piecek
przedstawił wniosek  o nadanie tytułu
Honorowego Prezesa Mosińsko-Puszczykowskiego KBS bratu Stanisławowi Rembowskiemu.
Wniosek przyjęto jednomyślnie gromkimi oklaskami.

 

Pod koniec zebrania ustalono i przyjęto terminarz zawodów strzeleckich.