website design software

Mosińsko - Puszczykowskie
Kurkowe Bractwo Strzeleckie
im. dr Tadeusza A. Jakubiaka

 Historia Mosińskiego Bractwa Kurkowego rozpoczyna się w 1761 roku, wtedy to właśnie dnia 27 lutego , Rada Miejska miasta Mosiny wystawiła przywilej dla organizacji strzelców . Jednak dopiero 14 maja roku następnego ów dokument został zatwierdzony przez króla polskiego Augusta III Sasa. Zaczyna się on następującą tytulaturą :

Augustus Tertius Dei Gratia Rex Polonia Magnus Dux Lithivaniae ,Russiae, Prussiae, Masoviae, Samuvitae, Kijowiae,Volhyniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, Seveciae, Czernechoviae, Nec Non Haerediatarius, Dux Saxonia Princes & Elektor …(….) Przez Burmistrza wójta i z łaski miasta Jego Królewskiej Mości Mosiny, uważywszy słuszną Sławetnych Panów Mateusza Pruszewicza, Antoniego Strzebskiego, Franciszka Wernera, Stanisława Sokalskiego ,Jakuba Jaworskiego, Starszych przysiężonych usilnie się starających o to Prawo i całego ich Bractwa Strzeleckiego (…) Prawa i Wilkury Bractwa Strzeleckiego łaskawie są nadane i aprobowane .

W roku 1774 następny władca Rzeczypospolitej- Stanisław August Poniatowski potwierdził , przyjęty w 1762 roku przez Augusta III Sasa , przywilej dla Bractwa Kurkowego .

Dokumenty , o których była tutaj mowa , co prawda zachowały się do czasów nam  współczesnych , jednak nie w całości, zostały od nich odcięte pieczęcie (taki proceder był powszechny- kolekcjonerstwo )

 

W zachowanym zbiorach archiwalnych można wiele dowiedzieć o działalności mosińskich strzelców spod znaku Kura, na przestrzeni wieków. Szymon Gogolewski historyk z Mosiny ,

w 2002 roku napisał monografie pt. Mosińsko –Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. dr Tadeusza Adama Jakubiaka .

W okresie okupacji hitlerowskiej zaginęły klejnoty brackie , sztandar bracki, dokumenty, zginęli niektórzy członkowie stowarzyszenia .

Po zakończeniu II wojny działalność patriotycznych organizacji przez ówczesne stalinowskie władze została zabroniona.

Dopiero rok 1989 przyniósł społeczeństwu polskiemu pełnię wolności i suwerenności. Moment ten stanowi apogeum przemian, jakie miały miejsce w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku. Owocem owej metamorfozy naszego narodu, a właściwie wszystkich społeczeństw państw bloku wschodniego, było odrodzenie się niepodległej państwowości, w naszym przypadku Rzeczypospolitej Polskiej. Upadek dawnego systemu przyniósł ze sobą nie tylko początek demokratycznych rządów, lecz również renesans postaw kulturowo – patriotycznych wśród Polaków. Lata po obradach Okrągłego Stołu cechują się prawdziwą wolnością (a nie peerelowską pseudowolnością) słowa oraz swobodą zgromadzeń. Na tym właśnie tle osadzone jest, wręcz eksplozyjne, na masową skalę, reaktywowanie dawnych stowarzyszeń i wszelkich ruchów, działających pierwotnie w latach dwudziestych i trzydziestych minionego wieku. Za główny cel swego przedwojennego istnienia zakładały one aspekt patriotyczny czy paramilitarny, często z lekkim zabarwieniem chrześcijańskim. W okresie PRL-u nie mogły te organizacje egzystować, gdyż było to sprzeczne z ówczesną ideologią, czyli jak to ładnie ujmowano w nowomowie z demokracją ludu.

 

W nurcie owych ruchów patriotyczno - chrześcijańskich znalazły się także Kurkowe Bractwa Strzeleckie, których powrót na polską scenę kulturową datować można właśnie na lata dziewięćdziesiąte XX wieku, choć początki tego są widoczne już w drugiej połowie lat osiemdziesiątych. W okresie międzywojennym wpisały się one silnie w koloryt i tradycję miast polskich. Często historia tych stowarzyszeń była zbieżna z dziejami owych osad, co spowodowane było tym, iż niejednokrotnie organizowano je w tym samym momencie, w którym następowała lokacja miejska. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie reaktywowowało się w 1997 roku ( pod zmienioną nazwą, jako Mosińsko– Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie) mając za Patrona, dr Tadeusza Adama Jakubiaka (pierwszy Prezes odrodzonego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej).

Tadeusz Jakubiak był mieszkańcem naszego miasta- zmarł w 1996 roku. Mosińsko Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. dr Tadeusza Adama Jakubiaka, odwołuje się do tradycji i czerpie z historii dawnej mosińskiej organizacji.

Corocznie organizujemy ogólnopolski turniej strzelecki Memoriał Patrona Bractwa .

Nasze Bractwo należy do Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, zrzeszających aktualnie 108 Bractw z terenu całego kraju .

Od 1992 roku ZKBS RP należy do Europejskiej Federacji Historycznych Strzelców EGS.

Regularnie aktualnie co trzy lata uczestniczymy w europejskich zawodach o tytuł europejskiego króla historycznych strzelców.

Ostatnie dwa tytuły należą do polskich strzelców, mieliśmy przyjemność gościć na naszej brackiej strzelnicy Tadeusza Żyłę z Pszczyny, Europejskiego Króla Historycznych Strzelców z roku 2006 .

Uczestniczymy corocznie w różnych miastach europejskich w uroczystej Inwestyturze Rycerskiego Zakonu Św. Sebastiana ,któremu przewodniczy Wielki Mistrz JCKW Karl von Habsburg .

W 2001 roku rozpoczęliśmy współpracę z towarzystwem strzeleckim z Letter K. Hanoweru.

Corocznie spotykamy się na wspólnych zawodach strzeleckich, trzykrotnie uczestniczyliśmy w wielkiej paradzie niemieckich strzelców w Hanowerze.

Podpisaliśmy umowę o współpracy z dowódcą 31 ODN z Babek .

Dwukrotnie uczestniczyliśmy w pielgrzymce europejskich strzelców do Watykanu .

 

 

 

]